การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด (“บริษัท”) มีการจัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแส เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บริษัทได้รับทราบเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียในทรัพย์สินของบริษัท ทั้งจากภายพนักงานภายใน และบุคคลภายนอก
ทั้งนี้บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดแนวทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนจาก
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในช่องทาง ดังนี้

ขอบเขตของการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

    1. การกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของรัฐ หรือจรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัท
    2. การกระทำที่อาจส่อถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง หรือผู้อื่น เช่น การยักยอกทรัพย์ การคอร์รัปชั่น การฉ้อโกง เป็นต้น

ช่องทางแจ้งเบาะแส / ร้องเรียน

ท่านสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบผ่านช่องทาง ดังนี้

ผ่านทางไปรษณีย์

โดยระบุหน้าซองถึงผู้รับ


ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง


บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด
เลขที่ 1 ซอยรามคำแหง 166 แยก 2
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

ผ่านช่องทางเว็บไซด์

การรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จ

ในกรณีที่การรายงานข้อมูลได้รับการพิสูจน์แล้วว่า การรายงานข้อมูลมานั้นเป็นเท็จ อันเนื่องมาจากเจตนาบิดเบือน ข้อเท็จจริง หรือเป็นการกล่าวร้ายต่อผู้อื่น ให้ถือว่าผู้ที่รายงานข้อมูลนั้นมีความผิดทางจรรยาบรรณของบริษัท ส่วนการกำหนดบทลงโทษให้ยึดตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และ/หรือบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

บริษัทจะเก็บข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ข้อมูล หรือผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับสูงสุด และจะใช้ความระมัดระวัง
ในการแก้ไขปัญหา เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ให้ข้อมูล หรือผู้แจ้งเบาะแส หรือหน้าที่การงานของผู้แจ้ง และพนักงานผู้แจ้งข่าวสารข้อมูล ผู้ร้องทุกข์ ผู้เปิดเผยข้อมูล และผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ให้ข้อมูล หรือหลักฐานที่เป็น
ความจริง จะได้รับการปกป้องไม่ให้ได้รับผลกระทบต่อหน้าที่การงานจากผู้กระทำความผิด

 

อนึ่ง ช่องทางนี้สำหรับการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน การกระทำผิดตามกฏหมาย กฏระเบียบชองรัฐ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัท และการทุจริตคอร์รัปชั่นเท่านั้น บริษัทจะ
ไม่รับพิจารณาข้อร้องเรียนในเรื่องคุณภาพสินค้า การบริการ หรือ การแจ้งซ่อม ซึ่งท่านสามารถติดต่อได้ที่  helpme@netkasystem.com

บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบ และระมัดระวังภายใต้กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำ “นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน”

 ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและเป็นแนวปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ

 

ติดตามข่าวสารจากเรา

กดรับข้อมูลข่าวสาร เพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหว