นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

Anti-Corruption-Policy

บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบ และระมัดระวังภายใต้กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ขึ้นมา ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

การทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเองหรือผู้อื่น ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งหมายความรวมถึง การรับหรือติดสินบน การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ค่าของขวัญ ค่าอำนวยความสะดวก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น โดยเฉพาะหากการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่เกิดจากการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง ไม่ว่าโดยการนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การยอมรับ การร้องขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน การชักจูงสู่การกระทำที่ผิดต่อกฎหมายหรือทำลายความไว้วางใจ หรือกระทำการใด ๆ ที่ส่อไปในทางมิชอบ ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมและความเสียหายต่อบริษัท ต่อเศรษฐกิจ สังคม

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน

ท่านสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ

ในเรื่องจริยธรรมธรรม บรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ติดตามข่าวสารจากเรา

กดรับข้อมูลข่าวสาร เพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหว