โครงสร้างองค์กร

“เน็ตก้า ยึดมั่นการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมตามหลักจริยธรรมอันดี เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ธุรกิจ และรักษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง”

ติดตามข่าวสารจากเรา

กดรับข้อมูลข่าวสาร เพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหว