Netka’s CSR 2019 – บริจาคที่โรงเรียนบ้านปรือวาย ฉะเชิงเทรา

 

คณะผู้บริหารและพนักงาน  บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด  ได้ไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านปรือวาย ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนบ้านปรือวายเป็นชนบทที่ยากจน ซึ่งผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่ทำงานด้านเกษตรกรรมจึงมีรายได้ไม่สูงมาก เนื่องจากความยากจนนี้ ชาวบ้านจำนวนมากจึงไม่สามารถดูแลบุตรหลานของตนได้อย่างเพียงพอ เราจึงมองเห็นการศึกษาเป็นประเด็นสำคัญสำหรับชุมชนนี้ เราจึงต้องการช่วยเหลือชาวบ้านด้วยการสนับสนุนโรงเรียนประถมศึกษาในหมู่บ้าน

ระหว่างการมาเยี่ยมเยือน เราได้บริจาคหนังสือ เครื่องเขียน เครื่องดนตรี และอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กๆ เรายังใช้เวลาเล่นกิจกรรมกับเด็กและทำให้พวกเขามีเสียงหัวเราะ เรามีช่วงเวลาที่ดีในการได้รู้จักกับเด็กนักเรียนและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนบ้านปรือวาย และเราหวังว่าการบริจาคของเราจะช่วยปรับปรุงชีวิตเด็ก ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของเราโดยรวม

Share to

Get Lasted Update from us

Press to receive information in order not to miss every movement