Netka’s CSR 2017 – บริจาคที่มูลนิธิธรรมานุรักษ์ จ.กาญจนบุรี

บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม  จำกัด “อาหาร” เป็นปัจจัยหลัก จำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ มูลนิธิมีเด็กในอุปการะมากกว่า 100 คน อายุระหว่าง 1 ถึง 6 ปี ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ยากจน ถูกทอดทิ้ง กำพร้า ซึ่งหลายคนมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์สูงและขาดสารอาหาร และพัฒนาการไม่เหมาะสมกับวัย บริษัท โซลาร์แอสฟัลต์ ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเด็ก มีโครงการซ่อมแซมและปลูกผักสวนครัว เช่น ซ่อมแซมบ้านไก่-เป็ด ปลูกผัก และบริจาคสิ่งของให้เด็กๆ วัสดุที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ระบบเน็ตก้า อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อน เพื่อให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต

Share to

Get Lasted Update from us

Press to receive information in order not to miss every movement