Netka’s CSR 2013 โรงเรียนตำบลขุมทอง(ประชาอุทิศ)

วันนี้ทีมงานเราได้ไปเขตหนองจอก กทม.  เพื่อบริจาคโครงการ เน็ตก้า เพื่อเด็ก

Share to

Get Lasted Update from us

Press to receive information in order not to miss every movement