Netka’s CSR 2015 ที่โรงเรียนประถมศึกษาบ้านหนองเกตุ

มิ.ย.นี้ คณะผู้บริหารและพนักงาน  บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด   ได้เยี่ยมชมหมู่บ้านหนองเกตุ จังหวัดลพบุรี โรงเรียนประถมศึกษาบ้านหนองเกตุ หนองเกตุเป็นพื้นที่ชนบทที่ยากจนซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ทำงานด้านเกษตรกรรมที่มีรายได้น้อย เนื่องจากความยากจนนี้ ชาวบ้านจำนวนมากจึงไม่สามารถดูแลบุตรหลานของตนได้อย่างเพียงพอ เนื่องจากการศึกษาเป็นประเด็นสำคัญสำหรับชุมชนนี้ เราจึงต้องการช่วยเหลือชาวบ้านด้วยการสนับสนุนโรงเรียนประถมศึกษาในหมู่บ้าน

ระหว่างการมาเยี่ยมเยือน เราได้บริจาคหนังสือ เครื่องเขียน เครื่องดนตรี และอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กๆ เรายังใช้เวลาเล่นกิจกรรมกับเด็กและทำให้พวกเขามีเสียงหัวเราะ เรามีช่วงเวลาที่ดีในการได้รู้จักกับเด็กนักเรียนและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนบ้านปรือวาย และเราหวังว่าการบริจาคของเราจะช่วยปรับปรุงชีวิตเด็ก ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของเราโดยรวม

Share to

Get Lasted Update from us

Press to receive information in order not to miss every movement