ได้รับรางวัล FRIT AWARD 2010

มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ FRIT Awards ภายใต้การดูแลของมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธาน การแข่งขันมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยด้านไอทีของประเทศไทยถึงระดับสากล ใช้ผลการวิจัยดังกล่าวในการพัฒนาธุรกิจ ให้ประเทศได้รับประโยชน์มากขึ้น ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านไอทีทั้งในภาครัฐและเอกชน การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

  1. คนทั่วไป
  2. นักเรียน

สำหรับ FRIT ครั้งที่ 5บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด ได้นำเสนอ NetkaView Network Manager สำหรับการแข่งขันในประเภท People in General และถือเป็นการแข่งขันครั้งแรกของบริษัท ประกาศผลการแข่งขันรางวัลยอดเยี่ยมครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 โดย NetkaView Network Manager ได้รับรางวัลเครือข่ายสำคัญในประเภท People in General และได้รับรางวัลมูลค่า 100,000 บาท

Share to

Get Lasted Update from us

Press to receive information in order not to miss every movement