นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

“เน็ตก้า มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการยั่งยืนในระยะยาว และสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท”

บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด (“บริษัท”) ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการยั่งยืนในระยะยาว โดยคำนึงถึงความสามารถในการปรับตัวได้ภายใต้สภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง ความสามารถในการแข่งขัน และการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาวของบริษัท ตลอดจนการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคม ทั้งทางด้านการพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นและการลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นในปี 2564 เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้

 

หลักปฏิบัติ  1     ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ  2     กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ  3     เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล  

หลักปฏิบัติ  4     สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ  5     ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติ  6     ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม   

หลักปฏิบัติ  7     รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ  8     สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและอนุมัติประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ เมื่อวันที่ 18  ธันวาคม  2564

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ติดตามข่าวสารจากเรา

กดรับข้อมูลข่าวสาร เพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหว