จริยธรรมทางธุรกิจ

“เน็ตก้า ยึดมั่นการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมตามหลักจริยธรรมอันดี เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ธุรกิจ และรักษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง”

ด้วยความมุ่งหมายให้บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมตามหลักจริยธรรมอันดี คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดข้อพึงปฏิบัติหรือจริยธรรมทางธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักการสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางให้กับบุคลากรของบริษัท ซึ่งรวมถึง ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ธุรกิจ และรักษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึง ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้ ทั้งนี้ นอกจากการประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว ผู้บริหาร มีหน้าที่ในการสอดส่อง ดูแล และส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ประพฤติและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนด

จริยธรรมทางธุรกิจ

ติดตามข่าวสารจากเรา

กดรับข้อมูลข่าวสาร เพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหว